Vedtægter for Østdansk Landboforening

Vedtægter for Østdansk Landboforening

Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Østdansk Landboforening. Foreningens hjemsted er Faxe kommune.

Formål
§ 2. Foreningens formål er, at virke til landbrugets fremme gennem fagligt oplysningsarbejde, servicevirksomhed og erhvervsøkonomi og gennem varetagelse af landbofamiliernes interesser over for det øvrige samfund.

Tilhørsforhold
§ 3. Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer og andre organisationer efter behov.

Medlemmer
§ 4. Enhver som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem.

Kun ejere og brugere af landbrug kan optages som aktive medlemmer. Der kan optages flere aktive medlemmer fra en ejendom. Også ejere og brugere, som betaler kontingent i en anden landboforening, kan optages som aktive medlemmer mod betaling af grundkontingent.

Enhver der ikke opfylder betingelserne for aktivt medlemskab kan optages som interessemedlem. For selskaber med flere ejere, der driver landbrug, kan 1. ejer optages som aktivt medlem. Øvrige ejere i selskaber kan optages som medejermedlemmer.

§ 5. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves hvert år inden udgangen af januar måned af foreningen. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden den 1. april, fortaber medlemmet sine rettigheder. For at få stemmeret til generalforsamlingen skal medlemskontingent være betalt inden generalforsamlingens begyndelse.

§ 6. Medlemskab giver medlemmerne ret til at gøre brug af foreningens faglige rådgivning efter de for foreningen til enhver tid gældende regler, at deltage i foreningens møder og arrangementer og at modtage Landbrug & Fødevarers medlemsblad.

§ 7. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat. Medlemmet modtager et eksemplar af foreningens vedtægter ved indmeldelsen.

§ 8. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til sekretariatet inden den 30. juni med virkning fra det følgende regnskabsår. Sker udmeldelsen senere, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for det kommende år.

§ 9. Et eller flere medlemmers udelukkelse af foreningen kan bringes i forslag af bestyrelsen på en ordinær generalforsamling, men for at udelukkelse kan finde sted, fordres 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Generalforsamlingen
§ 10. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.

§ 11. Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldige beslutninger i de sager, der er opført på dagsordenen.

§ 12. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 1. april. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 50 medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes over for foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse.

Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel gennem bekendtgørelse i Landbrug & Fødevarers Medlemsblad eller skriftligt til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes inden for foreningens område.

Når en samlet bestyrelse fremsætter ønske herom, kan generalforsamlingen afholdes virtuelt.

§ 13. Generalforsamlingen vælger, under formandens ledelse, det nødvendige antal stemmetællere og en dirigent. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Dagsorden
§ 14. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede
regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt.

§ 15. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indleveres til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 16. Personvalg foregår efter prioriteringsmetoden.
Den skriftlige afstemning foregår således, at medlemmerne på stemmesedlen opfører den kandidat, som medlemmet helst ønsker valgt, ud for stemmesedlens rubrik 1. Den kandidat, som herefter ønskes valgt, anføres ud for rubrik 2, og ud for rubrik 3 den, som medlemmet derefter ønsker valgt, og så fremdeles.

Stemmesedlen er kun gyldig, når den som minimum indeholder det antal personer som ønskes valgt.

Der må dog ikke anføres andre personer end de foreslåede kandidater.
Blanke stemmesedler betragtes derimod som ikke afgivne stemmer og tæller ikke med ved udregningen af fordelingstal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen
§ 17. Bestyrelsen består foruden formanden af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen samt 1 medlem der er medarbejderrepræsentant og som indstilles af personalet ansat i Østdansk Landboforening.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode på en ordinær generalforsamling, idet halvdelen afgår hvert år.
Medarbejderrepræsentanten indstilles af personalet i Østdansk Landboforening senest 3 uger før generalforsamlingen.
Formanden vælges ligeledes for en 2 årig periode på en ordinær generalforsamling. Afgår formanden eller et bestyrelsesmedlem inden en valgperiodes udløb, foretages nyvalg for resten af vedkommende medlems periode på nærmest følgende generalforsamling.

§ 18. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, sekretær og kasserer. Sekretæren og kassereren kan vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer, under ansvar over for generalforsamlingen, afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed.

§ 19. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til, under ansvar over for bestyrelsen, at behandle løbende sager.

§ 20. Bestyrelsen vælger af sin midte repræsentanter til andre udvalg. Endvidere udpeger bestyrelsen foreningens delegerede til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde.

§ 21. Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf.

§ 22. Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale. Det øvrige personale ansættes og afskediges af de ledende konsulenter efter samråd med bestyrelsen. På områder, hvor der samarbejdes med andre landøkonomiske foreninger, kan personale ansættes og afskediges af den fælles ledelse.

§ 23. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår for foreningens ansatte samt regler om vederlag for arbejde udført i foreningens tjeneste.

§ 24. Bestyrelsen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem, og i formandens forfald af næstformanden.

Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til, på foreningens vegne, at optage lån og kreditter, som den finder behov for og til herfor at give pant i foreningens ejendom.

Ved optagelse af lån, ved køb og salg af fast ejendom og ved pantsætning af egen ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Ved aflysning af udlæg tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 25. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonti ved foreningens løbende ind- og udbetalinger.

§ 26. Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, som skønnes at have betydning for dens virksomhed.

§ 27. Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når han finder det fornødent, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med 8 dages varsel. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at udvalgsformænd, konsulenter m.fl. kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt.

§ 28. Til varetagelse af det faglige arbejde nedsættes udvalg i det omfang, bestyrelsen finder fornødent. Det faglige udvalgs størrelse besluttes af bestyrelsen.

Indkøbs- og finansieringsforening
§ 29. Ophævet.

Voldgift
§ 30. Tvistigheder mellem foreningens medlemmer og foreningen afgøres endeligt af en voldgiftsret på tre medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger et medlem og vedkommende medlem eller medlemsgruppe ligeledes et medlem. Rettens tredje medlem er den stedlige civildommer, som er rettens formand. Såfremt enten foreningen, eller et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget opfordring til at udpege et medlem af voldgiftsretten har gjort dette, udpeges denne voldgiftsmand af den anden part.

Voldgiftsretten skal træde sammen til sit første møde senest 14 dage efter, at samtlige medlemmer er udpeget af retten. Hver af parterne skal have anledning til at afgive to skriftlige indlæg til sagens forberedelse. Til hvert indlægs forberedelse gives en frist på tre uger. Herefter afholdes en mundtlig forhandling under anvendelse af almindelige retsplejeprincipper. Voldgiftsretten afsiger sin kendelse senest 14 dage efter den mundtlige forhandlings afslutning. Kendelsen kan ikke indankes for domstolene.

Hæftelse
§ 31. Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

Regnskab og revision
§ 32. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et regnskab for foreningen. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 33. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse

Gaver
§ 34. Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang gavens størrelse muliggør at tilgodese det angivne formål.

Vedtægtsændringer og ophør
§ 35. Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden efter reglerne i §§ 11 og 15. Et forslag til vedtægtsændring kan kun vedtages, når det har opnået tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 36. Forslag til foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentligste er det samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske som vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne, for den forening der sker tilslutning til samtidig godkendes.

§ 37. Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres landboforeningens ejendele og forpligtelser til sammenslutningen.

§ 38. Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men bliver efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling at anvende til gavn for landbruget inden for foreningens område.

Ikrafttræden
§ 39. Disse vedtægter træder i kraft den 13. marts 2024.